top of page

kullanım Şartları

Madde 1 Genel Hükümler

(1) Bu sözleşme, indirme veya akış yoluyla sayısallaştırılmış görüntüler, videolar, müzik, kitaplar, yazılımlar vb. (bundan sonra "bu hizmet" olarak anılacaktır) için geçerlidir.

(2) Hizmet, Şirket tarafından sağlanan içeriği ve üçüncü taraflarca sağlanan içeriği (bundan böyle "içerik sağlayıcılar" olarak anılacaktır) içerir.

(3) Bu hizmetin kullanıcıları, bu hizmeti bu sözleşmeye ve şirketimiz tarafından oluşturulan diğer sözleşmelere, kurallara, yönergelere vb. Ayrıca içerik sağlayıcı tarafından sağlanan içerikler, içerik sağlayıcı tarafından bu sözleşmeye ek olarak belirtilen şartlar, kurallar, yönergeler vb.

 

Madde 2 Bu Şartların Yürürlüğü vb.

Bir kullanıcı "HIME.CITY"ye üye olduğunda veya bu hizmeti kullandığında, bu Koşulları vb. kabul etmiş sayılacak ve yürürlüğe girecektir.

Madde 3 Uygunluk

(1) Bu hizmetin kullanımı kişilerle sınırlıdır. Şirketler veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

(2) Bu hizmetin 15 yaşının altındaki veya yerleşim yeri kanunları uyarınca görüntülemesine izin verilmeyen kişilerin kullanması yasaktır. Yaşınızı yanlış beyan eder ve siteye girerseniz ait olduğunuz ülke veya bölgenin kanunlarına göre cezalandırılabilirsiniz.

Madde 4 Kullanıcıların Kişisel Bilgileri

Şirket tarafından bu hizmet aracılığıyla kullanıcılar hakkında elde edilen tüm kişisel bilgiler, Şirket tarafından öngörülen kişisel bilgilerin korunması politikasına uygun olarak ele alınacak ve kullanıcı bunu kabul edecektir.

Madde 5 Transfer yasağı

Kullanıcı, Kullanıcının statüsünün, haklarının veya yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz, üçüncü bir kişiye kabul ettiremez veya rehin veremez veya başka bir şekilde rehin veremez.

Madde 6 Kullanım Ücretleri vb.

(1) Hizmet'e ilişkin kullanım ücretleri, bireysel İçerik fiyatları, hesaplama yöntemleri vb. Şirket veya İçerik Sağlayıcı tarafından ayrıca belirlenir.

(2) Kullanıcı, kullanım ücretini ve diğer yükümlülüklerini kredi kartı, depozito veya Şirket tarafından belirlenen herhangi bir ödeme yöntemi ile öder.

(3) Kullanıcı tarafından Şirket'e ödenen kullanım ücretleri, masraflar, depozitolar ve sair tutarlar hiçbir sebeple iade edilmez.

Madde 7 Kredi Kartı

Kullanıcı kredi kartı ile ödemeyi seçerse, aşağıdaki maddelerin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

1. Kullanıcı, kullanım ücretini ve diğer yükümlülüklerini Şirket tarafından belirlenen kredi kartı şirketi veya ödeme kuruluşu tarafından kullanıcı adına düzenlenmiş bir kredi kartı ile ödeyecektir.

2.Kullanıcının kullandığı kredi kartını veren kuruluş, kredi kartı ile ödemeyi onayladığı anda Şirket veya içerik sağlayıcı ile kullanıcı arasındaki sözleşme akdedilecek ve kullanıcının içeriği kullanmasına izin verilecektir. ve hizmet hakları verilmektedir. Bundan sonra kullanıcı sözleşmeyi iptal edemez.

3. Kullanıcı ile kredi kartı şirketi arasında ihtilaf çıkması halinde, bu ihtilafın çözümü kullanıcının sorumluluğunda olup, Şirket sorumlu tutulamaz.

Madde 8 Depozito

(1) Kullanıcı, banka havalesi veya Şirket tarafından belirlenen bir yöntemle peşin olarak bir depozito ekleyebilir ve depozito bakiyesi dahilinde Hizmeti kullanabilir. Kullanıcı, depozito bakiyesini aşan hizmeti kullanamaz.

(2) Kullanıcı, depozito ile ödemeyi seçerse, aşağıdaki maddelerin hükümlerine uymak zorundadır.

1.Kullanıcının depozito ile ödeme yaptığı anda, kullanıcı ile Şirket veya içerik sağlayıcı arasında bir sözleşme akdedilmiş olacak ve kullanıcıya içerik ve hizmetleri kullanma hakkı tanınmış olacaktır. Bundan sonra kullanıcı sözleşmeyi iptal edemez.

2. Şirket, depozitoyu kullanıcının son ödeme tarihinden itibaren iki yıl boyunca elinde tutacaktır. Depozito kullanılmadan iki yıl geçmişse, kullanıcı para yatırma hakkından vazgeçmiş sayılır ve Şirket'in takdirine bağlı olarak depozito geçersiz kılınabilir.

Madde 9 PPV ve aylık sabit ücret sistemi

(1) Bu hizmetin, hizmet sağlama yöntemine ve faturalandırma yöntemine bağlı olarak PPV ve aylık sabit ücret sistemi olmak üzere iki türü vardır.

(2) PPV, Şirket veya içerik sağlayıcı ile kullanıcı arasında her içerik için satın alma sözleşmesi akdeden ve her içerik için önceden belirlenmiş bir süre boyunca içeriğin indirilmesini veya akışını sağlayan bir hizmettir. vaka bazında (her bir içerik için belirlenen kullanım ücretinin, içeriğin her satın alımında bir defaya mahsus olarak alındığı yöntem).

(3) Aylık sabit ücret sistemi, Şirket veya içerik sağlayıcı ile kullanıcı arasında sürekli hizmet kullanım sözleşmesi akdeden ve kapsamlı olarak birden çok içeriğin indirilmesini veya akışını sağlayan bir hizmet olup, aylık sabit ücret sistemidir. tekrarlayan faturalama (her bir aylık program için belirlenen kullanım ücretinin 30 günde bir otomatik faturalandırılması yöntemi) ile gerçekleştirilir.

(4) Kullanıcı, aylık sabit ücreti değiştirirken, iptal prosedürünü (Madde 10 (1)) tamamlayarak ve geri alım sözleşmesi imzalayarak yeni ücreti kullanabilir. Arada bir ödeme şirketimiz olduğu için, kullanıcı ile yapılan satın alma sözleşmesinin fiyatını değiştiremiyoruz.

Madde 10 Aylık Sabit Oran Sistemi İçin Yinelenen Faturalama

(1) Kullanıcı, aylık program hizmetinin kullanımını sonlandırmak isterse, kendi sorumluluğunda olmak üzere, her bir aylık program için hizmet kullanımını sonlandırmak için belirtilen prosedürü izleyecektir (bundan böyle "iptal" olarak anılacaktır). prosedürü").) bir sonraki fatura tarihinden bir gün önce yapılır. Kullanıcının iptal işlemini tamamlamaması nedeniyle aylık sabit ücret sistemi ile ilgili kullanım ücretleri kullanıcıya fatura edilirse, kullanıcı kullanım ücretini ödemekle yükümlü tutulamaz.

(2) Şirketin kullanıcıdan sürekli olarak ücret alması durumunda, yetersiz bakiye, son kullanma tarihi veya diğer nedenlerle kullanıcının önceden seçtiği ödeme yöntemi ile ödeme yapılamazsa, Şirket başka bir ödeme yöntemi kullanarak ödeme yapabilir. yöntemi yeniden denenebilir ve kullanıcı bunu kabul eder. Sürekli faturalama, yeniden ödeme denenerek başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, aylık sabit ücret sistemi kapsamında hizmet sunumu devam eder.

(3) 2. fıkraya göre ödeme yeniden denenemezse, kullanım ücretinin sürekli faturalandırılması başarısız olursa veya kullanıcı 1. fıkraya göre iptal işlemini gerçekleştirirse, Şirket Hizmet sunumuna derhal son verilir ve Bunun sonucunda kullanıcının uğrayacağı zararlardan veya dezavantajlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

(4) Aylık sabit ücret sisteminde, içeriğin sağlanmasına (her ne sebeple olursa olsun) belirlenen kullanım süresinin ortasında ara verilmesi veya kullanıcının iptal işlemini gerçekleştirmesi durumunda dahi, aylık sabit ücret kullanım ücreti (30 gün içinde iptal dahil) hiç azaltılmayacaktır.

Madde 11 İçeriğin Kullanımı vb.

(1) İçerik ve bu hizmetle bağlantılı olarak kullanıcılara sağlanan herhangi bir yazılım, dosya, e-posta veya bilgi ile ilgili telif hakları, ticari marka hakları, fikri mülkiyet hakları ve diğer tüm haklar (bundan böyle "gönderiler" olarak anılacaktır) Haklar, Şirket, içerik sağlayıcılar, yazarlar vb. Bu hizmetin sağlanması kullanıcıya bu hakları devretmez ve kullanıcı bu sözleşme ile açıkça tanınan haklar dışında herhangi bir hak elde etmez.

(2) Kullanıcı, sağlanan materyali yalnızca telif hakkı yasasının izin verdiği kişisel kullanım kapsamında, kullanıcının sahip olduğu ve yönettiği bir bilgisayar veya cihazda kullanabilir. Kullanıcı, kendi sorumluluğunda olmak üzere, bilgisayarın hasar görmesine veya işletim sisteminin yeniden yüklenmesine hazırlık olarak Teklifleri yedekleyebilir. Ancak bu, sağlanan ve dijital haklar yönetimine (DRM) veya kopya korumasına tabi olan malzemeler için geçerli değildir.

(3) Önceki iki paragrafta izin verilen kişisel kullanım kapsamının ötesinde, kullanıcı değiştirebilir, uyarlayabilir, çoğaltabilir, dağıtabilir, aktarabilir, ödünç verebilir, interneti veya diğer ağları kullanarak başkalarına iletebilir veya Dağıtımı (kamuya açık iletim ve erişime açık hale getirme dahil) yapabilir. iletilmesi amacıyla), sağlanan materyallerin tamamı veya bir kısmı kullanılarak türev eserler oluşturulması ve hak sahiplerinin haklarını ihlal eden diğer eylemler yasaktır. Ek olarak, kullanıcı sağlanan ürünün kaynak kodunu tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma veya başka bir şekilde analiz etmeyecektir.

(4) Şirket, Kullanıcı'nın yukarıdaki fıkralarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğacak zararlardan veya ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca Şirket, içerik sağlayıcılar, yazarlar veya diğer üçüncü şahısların bu gibi sebeplerden dolayı zarara uğraması halinde, kullanıcı bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 12 Teçhizat vb.

(1) Kullanıcılar, Hizmeti kullanmak için gerekli olan bilgisayarları, cihazları, iletişim ekipmanlarını, yazılımları, ortamları ve diğer tüm gerekli ekipmanı masrafları ve sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere hazırlar ve bu hizmeti sunar. Ayrıca, "HIME.CITY"ye herhangi bir telekomünikasyon taşıyıcısının İnternet bağlantı hizmeti aracılığıyla, masrafları ve sorumluluğu size ait olmak üzere erişeceksiniz.

(2) Kullanıcı'nın iletişim ortamı, hat durumu, bilgisayar sorunları vb. nedenlerle Hizmet'in kullanılamamasından Şirket sorumlu tutulamaz.

Madde 13 Kullanıcıların Sorumlulukları

(1) Kullanıcı, bu hizmeti kullanarak yaptığı tüm işlemlerden ve bunların sonuçlarından tamamen sorumludur.

(2) Kullanıcının bu Koşulları vb. ihlal etmesi veya kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde bu hizmetin kullanımında Şirkete, içerik sağlayıcılara, yazarlara veya diğer üçüncü taraflara zarar vermesi durumunda, zararı sorumluluk ve maliyetle tazmin edeceğiz.

Madde 14 Çekilme

(1) Kullanıcılar kendi istekleri ile bu hizmetin kullanımına son verebilir ve üyelik kaydını iptal edebilir (bundan böyle "geri çekme" olarak anılacaktır). Üyelikten çıkmak isteyen kullanıcı, ön görülen online formu kullanarak işlemi tamamlayacaktır.

(2) Kullanıcının 1. fıkra uyarınca üyelikten çekilmesi durumunda, kullanıcının ID ve şifresi derhal geçersiz kılınır. Bu tarihten sonra Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile lisanslanan içerik artık kullanılamayacaktır.

(3) Kullanıcı, 1. fıkra uyarınca üyelikten çekilmiş olsa dahi, kullanım ücreti, bedel, depozito ve kullanıcı tarafından ödenmiş olan diğer paralar iade edilmez.

Madde 15 Yasaklar

Bu hizmeti kullanırken, kullanıcının aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemlerde bulunması yasaktır.

1. Kanunları, kamu düzenini ve ahlakını veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden eylemler.

2. Ticari faaliyetler, kar amaçlı kullanma ve hazırlama amacıyla kullanma fiilleri.

3. Sunucumuza zararlı bilgisayar programlarının iletilmesi, sunucumuza izinsiz giriş yapılması fiilleri.

4. Hizmeti kullanmak için üçüncü bir kişinin kimliğine bürünmek veya yanlış bilgi girmek.

5. Şirketin, içerik sağlayıcıların, yazarların ve diğer üçüncü kişilerin telif hakları ve ticari marka hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya ihlal edebilecek fiiller.

6. Şirket'e, içerik sağlayıcılara, yazarlara veya diğer üçüncü kişilere yönelik ayrımcılık veya iftira niteliğindeki veya haklarını, onurunu veya güvenilirliğini zedeleyici davranışlarda bulunmak.

7. Yukarıdaki maddelere ek olarak, bu hizmetin çalışmasına ve kullanımına müdahale eden herhangi bir eylem.

 

Madde 16 Kullanımın askıya alınması

(1) Şirket, bir kullanıcının aşağıdakilerden herhangi birinin kapsamına girdiğini tespit ederse, önceden bildirimde bulunmadan veya talepte bulunmadan kullanıcının kimliğini ve şifresini geçersiz kılabilir ve Hizmetin sağlanmasını askıya alabilir.

1. Bu Koşulların vb. ihlal edilmesi durumunda.

2. Kimlik ve şifre yasa dışı kullanıldığında.

3. Kullanıcının Şirkete karşı üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmeyi geciktirmesi veya ödemeyi reddetmesi.

4. Kullanıcı tarafından belirtilen kredi kartı veya ödeme hesabının kullanımının bir kredi kartı şirketi, ödeme kuruluşu vb.

5. Üyenin herhangi bir hizmetten faydalandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle bu hizmeti kullandığına dair herhangi bir delilin bulunmadığının tespiti halinde.

6. Yukarıdaki maddelere ek olarak, bu hizmetle ilgili işlerin yürütülmesinde önemli bir engel olduğunda veya bunu yapma riski olduğunda.

(2) 1 inci fıkranın her bir maddesi nedeniyle kullanımı durdurulan Kullanıcı, zaman avantajını kaybederek kullanım ücreti ve o sırada doğan diğer borçlar gibi Şirkete olan tüm borçlarından sorumlu olur ve gerçekleştirilen

(3) Şirket, 1. fıkranın her bir maddesi nedeniyle kullanıma ara verilmesi nedeniyle kullanıcının uğrayacağı zarar veya dezavantajlardan sorumlu tutulamaz.

(4) 1. fıkranın her bir maddesi nedeniyle kullanıma ara verilmiş olsa bile, kullanıcı tarafından ödenmiş olan kullanım ücreti, bedel, depozito ve diğer paralar iade edilmez.

(5) Şirket, 1 inci fıkranın her bir maddesi nedeniyle askıya alınan kullanıcılara, kullanıma ara verme gerekçesini açıklamakla yükümlü değildir.

Madde 17 Sorumluluk Reddi

(1) Şirket, Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, eklemeler yapabilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir ve içeriği değiştirebilir veya silebilir. Kullanıcı bundan dolayı herhangi bir zarara veya dezavantaja uğrasa bile, Şirket hiçbir sebeple sorumlu tutulamaz.

(2) Şirket, Hizmet tarafından sağlanan içeriğin doğru veya yanlış, doğru, yararlı, güvenilir, yasal olmasını, virüs gibi zararlı programlar içermemesini ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemesini sağlayacaktır. bununla ilgili herhangi bir garanti.

(3) Şirket, kullanıcılara uygun şekilde bilgi ve tavsiye sağlayabilir, ancak Şirket bundan sorumlu tutulamaz.

(4) Bu hizmetin sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için sistemin düzenli veya acil bakımları yapılırken, yükün sistemde yoğunlaştığı durumlarda, sistem arızası gibi bir kaza meydana geldiğinde hizmet iptal edilebilir. Şirket, kullanıcının güvenliğinin sağlanması için gerekli hale gelmesi, işleme ilişkin kanunlarda değişiklik olması, kamu yetkisinin kullanılmasına istinaden Şirket'e bir tasarruf verilmesi veya gerekli görülen diğer hallerde işlemin engelleneceğinin tespit edilmesi halinde Kullanıcıya önceden haber vermeksizin, bu hizmetin tamamının veya bir kısmının sağlanmasının askıya alınması veya durdurulması gibi gerekli önlemleri alabileceğimizin tespit edilmesi. Kullanıcı bundan dolayı herhangi bir zarara veya dezavantaja uğrasa bile, Şirket hiçbir sebeple sorumlu tutulamaz.

(5) Şirket, bu hizmetle ilgili olarak, iletişim hatları veya bilgisayarların arızalanması nedeniyle, sistem kesintisi, gecikme, iptal, veri kaybı, verilere izinsiz erişim veya kullanıcıların uğradığı diğer zararlardan sorumlu değildir. sorumlu tutulamaz.

Madde 18 Bu Şartların Revizyonu vb.

(1) Şirket, Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın bu Koşulların içeriğini uygun şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.

(2) Şartların revize edilmesi durumunda, Şirket, Kullanıcıya revizyonu Hizmet içinde belirlenmiş bir web sayfasında yayınlayarak derhal bildirecek ve revize edilen Şartlar, ilan verildiği andan itibaren yayınlanacaktır. senin için geçerli

Madde 19 Geçerli Yasa

Bu Koşulların oluşturulması, etkililiği, performansı ve yorumlanması için Japonya yasaları geçerli olacaktır.

Madde 20 Kararlaştırılan Yargı Yetkisi

Tokyo Bölge Mahkemesi veya Tokyo Yargıtay Mahkemesi, bu Koşullarla ilgili herhangi bir ihtilaf için münhasır ilk derece yetkili mahkeme olacaktır.

ek hüküm

Bu sözleşme 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

[Geçerlilik tarihi: 29 Eylül 2016]

bottom of page